Chinese icon

Chinese Name Generator

Use this Chinese name generator to create unique options for naming characters from China or with a Chinese heritage. It works wonderfully for fiction writing, role-playing, and scriptwriting.

To generate ten random ideas, select a gender and then tap the generate button. Tap the stars to save your favorite options.

Click above to generate some names

Note: Like many Eastern names, Chinese names are written in the order of surname followed by the given name (in Western cultures this would be something like “Anderson John”).

Female Chinese Names

This list includes a selection of Chinese names for females to help you start selecting a great name.

 • Lim Meizhen
 • Ben Mey
 • Sui Hon
 • Pei Peijing
 • Kui Bao
 • Hwang Qing
 • Van Da-xia
 • San Shihong
 • Hsieh Nuan
 • Tao Nuo
 • Peng Chu hua
 • Ong Qinyang
 • Na Chen
 • Song Ling
 • Rui Li
 • Chung Jia Li
 • Xiang Lixue
 • Hsieh Xiu Mei
 • Ying Niu
 • Van Ming Yue
 • Sima Ju
 • Ce Xuesong
 • May Luan
 • Me Bai
 • Jian Lian
 • Peng Li Ming
 • Cheng Xin
 • Shao Lia
 • Ao Le
 • Koo Nuo
 • Tian Zhengqiu
 • Ong Shihong
 • Kwok Li Hua
 • Ho Meiling
 • Cen Yu
 • Kuan Mei
 • Kwok Zan
 • Lie Zhi
 • Ju Wangfan
 • Yin Fang
 • Hung Yun
 • Run Bo
 • Liao Jilpa
 • Chang Zhijuan
 • Kong Xiu
 • Brown Xun
 • Mu Ushi
 • Hwang Li Mei
 • Da Chow
 • Ying Le
cityscape in Macau China

Male Chinese Names

Here are fifty options for Chinese male characters for you to review to start naming your character.

 • Abu Liko
 • Ling Shan
 • Xun Heng
 • Zhen Shan
 • Long Kuo
 • Bing Kong
 • White Fo-hsing
 • King Dong
 • Chi Lin
 • Chung Confucius
 • Cho Longwei
 • Xiao Jia
 • Shih Shi
 • Ren Woo
 • Lim Tung
 • Zhuge Shi
 • Ding Ming Tao
 • Yeung Bao
 • Singh Xiang
 • Zhuo Chaun
 • Xian Shan
 • Rong Xiu
 • Zhu Kuo
 • Ni Yao
 • Teng Taio
 • Nong Zhang Yong
 • Bin Gao
 • Fang An
 • Hua Jing
 • Chiu Woo
 • Hao Genjo
 • Chang Hao-Yu
 • Lui Hao-Yu
 • Zi Chin
 • Yang Yufei
 • Kuan Deshi
 • Cang Zhuang
 • Cheung Lee
 • Fa Fang
 • Duan Shuchang
 • La Yufei
 • Cha Jian
 • La Jin
 • Qun Yufei
 • Yuen Chao
 • Qie Yuze
 • Sa Dong
 • Kim Bing
 • San Heng
 • Shun Delun

Related Name Generators

You might also want to take a look at these similar name options: