Chinese icon

Chinese Name Generator

Use this Chinese name generator to create unique options for naming characters from China or with a Chinese heritage. It works wonderfully for fiction writing, role-playing, and scriptwriting.

To generate ten random ideas, select a gender and then tap the generate button. Tap the stars to save your favorite options.

Click above to generate some names

Female Chinese Names

This list includes a selection of Chinese names for females to help you start selecting a great name.

 • Mingzhu Sui
 • Pangfua Shi
 • Li Jing Duo
 • Lim Qian
 • Alix Peng
 • Ling Lan
 • Jia Li Shang
 • Yong Tuo
 • Xin Yeung
 • Bao Mei
 • Meizhen Zhe
 • Nuo Me
 • Liu Hung
 • Bai Hoo
 • Li Mei Kou
 • Zi Yeh
 • Xiafan Yee
 • Jun Shentu
 • Ushi Yip
 • Peijing Lim
 • Da Xia Fu
 • Lul Yeung
 • Liu Chow
 • Liu Zheng
 • Qing Ning
 • Ju Peng
 • Qinglin Bei
 • Caihong Zhong
 • Lien Ka
 • Alix Brown
 • Peijing Singh
 • Jun Van
 • Li Jing Lu
 • Jun Lim
 • Qinyang Fei
 • Caihong Zhang
 • Lai Fa
 • Ah lam Poon
 • Bai Wilson
 • Zhijuan Guan
 • Xun Wen
 • Mingmei Wai
 • Lixue Shi
 • Guanyin Chang
 • Xiao-Xing Khan
 • Xun Nie
 • Meihui Huang
 • Gho Sung
 • Hien Pan
 • Nua Deng
cityscape in Macau China

Male Chinese Names

Here are fifty options for Chinese male characters for you to review to start naming your character.

 • Lan Chun
 • Dewei Kao
 • Li-Liang Bei
 • Haoran Jiu
 • Genjo He
 • Zixuan Yao
 • Yuze Chu
 • Longwei Ao
 • Min Wen
 • Zixuan Xiong
 • Ho Ang
 • An Kou
 • Jin Bin
 • Li Jun Nai
 • Bai Fen
 • Yi Ming Ka
 • Tu Dao
 • Jia Hao Sao
 • Wang An
 • Confucius Kong
 • Huang fu Chang
 • Zhang Yong Jiang
 • Kai So
 • Xiyang Tung
 • Zhiyuan Xiu
 • Xiang Nong
 • Quon James
 • Yu Leo
 • Jun De Yen
 • Zi Han Ke
 • Bing Zhou
 • Fo-hai Jiang
 • Lao-Tzu Sun
 • Deshi Kang
 • Qing-Nan Lu
 • Yi Ming Fen
 • Hao-Yu Lai
 • Shi Lu
 • Gao Fu
 • Guo Zhuo
 • Kang Chan
 • Bai Wilson
 • Kong So
 • Kong Ci
 • Lixin Lie
 • Jian Quan
 • Lim Chau
 • Liko Zha
 • Liko Maimai
 • Kai Tai

Related Name Generators

You might also want to take a look at these similar name options: